Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon, hierna te noemen VGNS, en deze site gebruikt (voor welke doeleinden dan ook) stemt in met het onderstaande.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan VGNS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Noch kan VGNS er voor instaan dat de website altijd, ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. VGNS wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van (de inhoud van) deze website, op welke wijze dan ook, of voor onderbrekingen of het wegvallen hiervan. Evenmin garandeert VGNS dat de (inhoud van de) website of elektronische communicatie verzonden door VGNS vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Ieder gebruik van (de inhoud van) deze website is geheel voor eigen rekening en risico. Iedere gebruiker vrijwaart VGNS dan ook van claims (van derden) die op enige wijze verband houden met (enig gebruik van (de inhoud van)) deze website.

Alle inhoud op deze website is beschikbaar zoals zij is en zoals zij beschikbaar is, VGNS sluit hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook uit, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aangaande de werking van deze website of de inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Alle informatie (teksten, beeldmateriaal, grafische vormgeving en ander grafisch materiaal) en rechten in verband met, of voorvloeiende uit, (het gebruik van) deze website berusten bij VGNS, of bij derden die hebben ingestemd met publicatie op deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VGNS (de inhoud van) deze website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, door te linken, of daarvan afgeleid werk te maken of te gebruiken.

Het feit dat websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door VGNS. VGNS is niet verantwoordelijk, noch op welke manier dan ook aansprakelijk, voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

VGNS behoudt zich het recht voor alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst van deze disclaimer, te alle tijden en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Heeft u reacties op of vragen en opmerkingen over de website, de inhoud, de informatie en/of deze disclaimer neem dan contact op  met de VGNS

Natuurlijke schildkliermedicatie is al meer dan 100 jaar een effectief geneesmiddel voor miljoenen patiënten wereldwijd.
Ondersteun het werk van de VGNS en word lid!